Advokater inom fastighetsbranschen

Fastighetsägande kräver engagemang, ansvarstagande och stora resurser. Du måste ha långsiktiga planer för räntebetalningar, amortering, drift och underhåll för att fastigheten ska förbli i gott skick. Utöver alla långsiktiga planer krävs också kompetens inom fastighetsrätt och miljörätt för att fastighetsägandet ska bli så problemfritt som möjligt. Det flesta fastighetsägare har inte den kompetensen så det rekommenderas att kontakta en advokatfirma som har god kompetens inom fastighetsmarknaden.

För att du ska få en god översikt över vad advokater kan hjälpa dig med inom fastighetsbranschen kommer vi ta upp de mesta här.

Arrenderätt

Arrenderätt innebär att en markägare ger en person, även kallad arrendator, rätten att använda markägarens mark mot en avgift. De vanligaste frågorna som uppkommer angående arrenderätt är om man har rätt att stanna kvar på marken, potentiell ekonomisk kompensation och tvister innan flytt.

Arrenderätt kan vara en komplicerad process för både arrendatorn och markägaren. De underlättar att ta hjälp i god tid för att ta till vara sin rätt oberoende av om de gäller arrendatorns rätt att ha var sin lånade mark eller markägarens rätt att ta tillbaka sin mark.

Entreprenadrätt

Har du fastigheter inom byggsektorn är entreprenadrätt någon du troligen kommer stöta på. Av advokaterna kan du få hjälp med att granska förfrågningsunderlag, upprätta entreprenadkontrakt, bedöma eventuella risker och agera ombud i domstol.

Fastighetsöverlåtelse

Fastighetsöverlåtelse betyder att en person eller ett företag köper någon typ av fastighet och vill få åtkomst till fastigheten. Fastighetsöverlåtelse kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel gälla ett hyreshus med bostäder, villafastigheter, industrifastigheter eller kommersiella lokaler. Processen ser annorlunda ut beroende på om man är köpare eller säljare. Men gedigen kompetens krävs i alla situationer ovan för att överlåtelsen ska bli så felfri som möjligt. Det behövs till exempel kunskaper inom bolagsrätt, miljörätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelse och skatterätt.

Hyresrätt

Kommersiell hyresrätt är för både hyresgästen och fastighetsägare av stor betydelse. För de flesta företag är hyresavtal a och o eftersom det långsiktigt reglerar villkoren för den bedrivna verksamheten. Under kontraktstiden kan situationer uppkomma som kan ge anspråk på nedsatt hyra eller någon sorts kompensation.

Oavsett om du är hyresgäst eller fastighetsägare kan advokater hjälp dig med till exempel upprättande och granskning av hyresavtal, förhandlingar i hyresnämnd och ersättningstvister.

Ledningsrätt

Ledningsrätt är en typ av upplåtande och det innebär att ledningsägare har möjligheten att utnyttja mark för ledningsförläggningar av vissa typer.

I denna process kan frågor angående ledningsrättsavtal, ersättningsfrågor och partsfördelning uppkomma. Advokater kan hjälpa både dig som ledningsägare och fastighetsägare.

Miljörätt

Om du ska utföra en åtgärd eller bedriva någon sort verksamhet som kan orsaka skada eller besvär för miljön eller människors hälsa är du skyldig att vidta alla möjliga åtgärder för att motverka en sådan skada eller besvär. I det flesta fallen krävs tillstånd från den aktuella tillstånds- eller tillsynsmyndigheten för att du ska kunna bedriva verksamheten eller åtgärden.

Advokater kan hjälp dig med att hantera alla komplikationer som kan uppstå under en sådan viktig process.

Konsulträtt

Inom detta område kan advokater hjälpa dig med att granska och upprätta konsultavtal samt assistera dig vid till exempel försäkringsfrågor och ersättningstvister.

Plan- och byggnadslagstiftningen

I Plan- och byggnadslagstiftningen står lagar som berör bland annat:

  • Detaljplaner
  • Bygglov
  • strandskydd
  • exploatering
  • skadeersättning
  • gatukostnader

Detta regler kan vara krångliga att hålla koll på. Advokater kan hjälpa dig med detta.

Övriga nyttjanderätter

Ibland kan mark upplåtas med andra sorters nyttjanderätter som till exempel servitut och tomrätt. Sådana nyttjanderätter har i de flesta fallen gjorts för så länge sedan att några av dagens regler inte kan tillämpas. Detta kan vara en krånglig process och det blir lättare om man tar kontakt med en advokat.

Som ni ser ovan finns det massor av arbeten advokater har inom fastighetsbranschen. För det flesta fastighetsägare, oavsett inom vilket område, kommer någon gång ha behov av en advokat. Det finns flera processer inom fastighetsägandet som kräver kompetens för att klara av.

Relaterade inlägg